Logo duże

Profil Facebook

Kawiarenka przed rokiem 2014

Inicjatywy » Kawiarenka obywatelska » Kawiarenka przed rokiem 2014

Oprócz spotkań organizacyjnych, np. przy corocznej akcji Mikołaj, do której dołączają kolejne organizacje i osoby prywatne, oprócz spotkań kulturalnych, np. autorski pokaz filmu „Rogalik” zakończony dyskusją, powstały konkretne projekty, które poprzedziło nawiązanie partnerstw:

 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Gmina Stare Juchy – projekt „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” – konkurs Starostwa Powiatowego w Ełku – kwota dofinansowania: 14.700,00 zł (doposażenie świetlicy wiejskiej w Grabniku),
 • Złożenie partnerskiego projektu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy i Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na organizację Dnia Dziecka w Starych Juchach – środki nie zostały przyznane,
 • Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze (przy współpracy z Gminą Stare Juchy i Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy) dwukrotnie złożyło projekt „Razem w chmurach” - konkurs Starostwa Powiatowego w Ełku – raz otrzymało dofinansowanie w kwocie: 4.000,00 zł (projekt dla miłośników paralotniarstwa),
 • Pozyskanie środków finansowych na organizację Pikniku Jaćwieskiego i Olimpiady Wiejskiej w 2012r. w ramach konkursu małych projektów ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Lider w EGO" w Olecku - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy (dwukrotnie) oraz Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie "MUKSZTY" (jednokrotnie) przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury – dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (każdorazowo dofinansowanie po 25.000 zł na każdą organizację),
 • Złożenie partnerskiego projektu do PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009 – 2013 pt. „Młodzi aktywni – świat bliżej nas” na zorganizowanie całorocznych zajęć w świetlicach wiejskich na terenie Gminy – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy i Gmina Stare Juchy – środki nie zostały przyznane, 
 • Złożenie wniosków na konkurs małych projektów ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania "Lider w EGO" w Olecku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – OSP w Starych Juchach na utworzenie „zielonej sali gimnastycznej” w Starych Juchach oraz Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze na organizację I Pikniku Paralotniarskiego w Gminie Stare Juchy – organizację otrzymały po 25.000,00 zł,
 • Złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury o dofinansowanie projektu dotyczącego remontu i doposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach – środki nie zostały przyznane,  
 • Pozyskanie środków na projekt pt. „Przebudowa budynku i zakup wyposażenia do Biblioteki Gminnej w Starych Juchach” w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek." przyznawanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskane środki: 964 624,00 zł,
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego działalności Kawiarenki Obywatelskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Gmina Stare Juchy – środki nie zostały przyznane,
 • Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie, Gmina Stare Juchy – projekt „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” – konkurs Starostwa Powiatowego w Ełku – kwota dofinansowania: 15.000,00 zł (zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zawadach Ełckich),
 • Złożenie partnerskiego projektu pt. „Bądź OBYWATELEM !!! – budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego” do programu „Obywatele dla Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dotyczącego aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Juchy do 2020 roku” – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy i Gmina Stare Juchy – przyznana dotacja w wysokości 53.500,00 zł,
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego szkoleń komputerowych dla osób dorosłych w ramach konkursu nr: 8/POKL/9.5/2013 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy przy współpracy z Gminą Stare Juchy – środki nie zostały przyznane,
 • Pozyskanie środków z Gminy Stare Juchy w ramach konkursu ofert na zajęcia artystyczne we wszystkich świetlicach wiejskich przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Skomacka – nowo założone Stowarzyszenie wzięło na siebie obowiązek realizacji tego planowanego przez większość organizacji projektu na spotkaniu KO – na projekt pt. „Nasza gmina kadrem malowana” pozyskano 8.281,00 zł,
 • Złożenie partnerskiego projektu do Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 pt. „Kawiarenka Obywatelska - kształtowanie społeczeństwa partycypacyjnego” na zorganizowanie szkoleń komputerowych i społecznych dla mieszkańców Gminy Stare Juchy – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy i Gmina Stare Juchy – przyznane środki w wysokości 66.930,00 zł.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com