Logo duże

Profil Facebook

O nas

Prowadzone działania

Stowarzyszenie powstało w 2007 r., od 2009 posiada status OPP. Prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego. Głównymi celami strategicznymi Stowarzyszenia są:

- realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

- kultura i edukacja kulturalna związana z ochroną dziedzictwa narodowego,

- działania w zakresie integracji społecznej, wzmacnianie kompetencji obywatelskich.

Stowarzyszenie swoje działania kieruje do wszystkich mieszkańców gminy Stare Juchy, również obszar działań organizacji dotyczy terenu gminy. Jakkolwiek zapisy w Statucie pozwalają na działalność na terenie całego kraju.

Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na realizacji projektów finansowanych z różnych programów pomocowych. Aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami samorządowymi, utworzyło młodzieżowy Klub Wolontariusza, zainicjowało powstanie Kawiarenki Obywatelskiej działającej przy Bibliotece.

Zasoby

Członkowie Stowarzyszenia (26 osób) reprezentują różne grupy społeczne, są zróżnicowane wiekowo, większość stanowią kobiety. Zarząd tworzą 3 osoby (kobiety), które mają bogate doświadczenia zawodowe i wykształcenie wspomagające działania – socjologiczne, ekologiczne, administracyjne, finansowe. Wszystkie te osoby pracują społecznie.

Na stałe Stowarzyszenie współpracuje z zespołem 8 wolontariuszy (umowy wolontariackie), w razie potrzeby zasoby te są zwiększone, szczególnie przy organizacji większych imprez, czy pikników rodzinnych.

Wszystkie realizowane przez organizację projekty były napisane samodzielnie, zrealizowane/koordynowane w ramach pracy społecznej. Wszystkie te projekty zostały też prawidłowo rozliczone.

Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł: środki unijne, organizacje pozarządowe, środki samorządów lokalnych. Swoje działania finansuje również ze środków pozyskanych z odpisów podatkowych (1%), darowizn,  od sponsorów.

Księgowość jest prowadzona przez Stowarzyszenie Adelfi.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej ani gospodarczej, nie posiada nieruchomości, kapitału żelaznego, rezerwowych środków finansowych.

 Standardy działania

Stowarzyszenie dba o standardy i przejrzystość swoich działań. Wszystkie realizowane zadania wpisują się w Statut Stowarzyszenia i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe, każdego roku składa i upublicznia wymagane sprawozdania.

Wszystkie dochody i koszty są transparentne, łatwe do identyfikacji.  Informacje o Stowarzyszeniu umieszczane są również na FB,  na stronie Gminy Stare Juchy oraz portalu ngo.pl. Stowarzyszenie nie posiada wyodrębnionych procedur zapobiegających nieprawidłowościom, niemniej osoby pracujące dla Stowarzyszenia oraz jego członkowie cechują się nieposzlakowana opinią i dbają o wysokie standardy pracy. W większości jest to praca woluntarystyczna wynikająca z zaangażowania członków organizacji na rzecz społeczności lokalnej oraz podejmowanych działań, organizacja rzadko dysponuje bowiem środkami finansowymi na opłacenie kosztów osobowych.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com